JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 51. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 15/00, 2/02, 13/11, 11/21), člana 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 30. Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1164-1/20 od 27.5.2020 i broj: 01-2993-4/21 od 24.12.2021. godine), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1937-3/20 od 15.9.2020. godine, broj: 01-80-3/22 od 14.1.2022. godine, broj: 01-1988-3/22 od 13.9.2022. godine i broj: 01-2505-3/22 od 15.11.2022. godine), člana 18. Pravilnika o radu (broj: 01-111-4/21. od 19.1.2021. godine i broj: 01-48-4/23 od 10.1.2023. godine), Pravilnika o uslovima, kriterijima, postupku bodovanja i izbora kandidata za prijem u konkursnoj proceduri (broj: 01-1937-5/20 od 15.9.2020), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti, broj: 02/1-30-27320-2/23 od 31.10.2023. godine, Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o poništenju javnog oglasa za prijem radnika neodređeno vrijeme, broj: 01-2715-5/23 od 9.11.2023. godine i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o raspisivanju javnog oglasa za prijem pripravnika, broj: 01-2715-6/23 od 9.11.2023. godine, Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona:

PONIŠTAVA

javni oglas Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona

koji se odnosi na prijem radnika na radno mjesto „Arhivski tehničar“

koji je objavljen u Dnevnom listu „Večernji list“, dana 12.12.2022. godine, te na web stranici Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona i web stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, dana 9.12.2022. godine, iz razloga što se na objavljeni Javni oglas nije prijavio ni jedan kandidat koji ispunjava uslove za navedeno radno mjesto.

te raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

I

Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona, sa sjedištem u Tuzli, u ulici Franje Ledera 1, 75 000 Tuzla, raspisuje Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

 • Arhivski tehničar1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme, i to na period do 6 mjeseci.

Napomena: Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom školom, koje prvi put zaniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je prema zakonu obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad potrebno prethodno radno iskustvo.

II

Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;

 • Da je punoljetan, odnosno da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65,

 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

 • Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;

 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH;

 • Da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1 Ustava BiH.

Posebni uslovi:

 • Stručna sprema: SSS,

 • Stepen stručne spreme: IV,

 • Poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije,

 • Da kandidat sa završenom srednjom stručnom spremom prvi put zasniva radni odnos u zanimanju: Arhivski tehničar, za koje je prema zakonu dužan položiti stručni ispit ili mu je za rad potrebno prethodno radno iskustvo, te da nema položen stručni arhivistički ispit za zvanje arhivski tehničar II vrste.

III

Opis poslova:

 • opslužuje stručne radnike Arhiva;

 • radi na sređivanju jednostavnih fondova i zbirki pod nadzorom arhiviste;

 • izrađuje popisne liste izlučenih dokumenata, ispisivanje i lijepljenje naljepnica na knjige i kutije;

 • vrši oprašivanje arhivske građe, izdvaja multiplikate i prazne listove;

 • vrši ulaganje u kutije naknadno pronađene građe, odnosno građe koja je korištena za arhivsku izložbu;

 • prekucava štampane i rukopisne tekstove, prekucava razna informativna sredstva;

 • pod nadzorom radi na skeniranju građe za potrebe Arhiva;

 • radi na pronalaženju podataka iz arhivskih fondova po zahtjevima trećih lica i pronalazi građu po nalogu odgovornog za depo;

 • po potrebi dežura u čitaonici;

 • zamjenjuje dotrajale kutije i naljepnice;

 • učestvuje u preuzimanju i smještaju arhivske građe;

 • razvrstava i slaže preuzetu arhivsku građu;

 • odlaže korištenu arhivsku građu;

 • brine o škartiranom materijalu;

 • po potrebi radi na umnožavanju materijala;

 • pomaže na svim poslovima manipulisanja sa arhivskom građom, knjižnim fondom i opremom;

 • obavlja i druge poslove po nalogu arhiviste i neposrednog rukovodioca.

IV

Uz uredno popunjen Prijavni obrazac kandidati trebaju da dostave slijedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 • Izvod iz matične knjige rođenih,

 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

 • Dokaz o poznavanju rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije,

 • Ovjerena izjava kandidata da prvi put zasniva radni odnos sa srednjom stručnom spremom u zanimanju: Arhivski tehničar, za koje je prema zakonu dužan položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo, te da nema položen stručni arhivistički ispit za zvanje arhivski tehničar II vrste,

 • Ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH,

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. tačka 1. Ustava BiH.

Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 10/20 – prečišćen tekst, 14/22 i 9/23) i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 9/14 i 6/15) i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

Napomena:

 • Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Večernji list“, na web stranici Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona www.arhivtk.ba i na web stranici Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

 • Prijavni obrazac je obavezujući dio prijave na javni oglas, a isti je sastavni dio Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21). Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona https://www.arhivtk.ba/pobrazac.doc ili lično u prostorijama Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona,

 • Sa kandidatima čije prijave i dokumenti budu dostavljeni u skladu sa općim i posebnim uslovima obavit će se usmeni ispit,

 • O datumu, vremenu i mjestu održavanja usmenog ispita, kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, bit će obaviješteni pismenim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa i dostave uredne i blagovremene prijave). U pisanoj obavijesti kandidati će biti obaviješteni o literaturi i propisima koji se odnose na ispit,

 • Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri, te o daljoj proceduri neće biti pisanim putem obaviješten,

 • Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije,

 • Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona nema obavezu vraćati dokumentaciju priloženu uz prijavu.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijavu sa dokazima o ispunjenim uslovima iz Javnog oglasa dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona, Franje Ledera broj: 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ“.

Izabrani kandidat je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa dostaviti ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 3 mjeseca, a kojim dokazuje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.