Službe i direktor Arhiva

 U Arhivu se poslovi organizuju po srodnosti u grupe poslova i to:

 

1.  Upravni i opšti poslovi u Arhivu;

2.  Zaštita registraturne građe van Arhiva;

3.  Sređivanje, obrada i zaštita arhivske građe u Arhivu;

4.  Informaciono-dokumentacioni poslovi;

5.  Naučno-istaživački poslovi.

 

 

U okviru prve grupe poslova izdaju se uvjerenja fizičkim i pravnim licima o činjenicama sadržanim u arhivskim fondovima, te ovjerene kopije dokumenata i drugih isprava u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

U okviru druge grupe poslova vrše se poslovi stručnog nadzora nad kancelarijskim i arhivskim poslovanjem stvaralaca i imalaca arhivske građe. U okviru ove grupe poslova djeluje i arhivski servis za pružanje usluga imaocima registraturne građe.

U okviru treće grupe poslova vrše se poslovi arhivističkog sređivanja i obrade arhivskih fondova i zbirki, te poslovi tehničko-tehnološke zaštite arhivske građe u Arhivu (reprografija, mikrofilmovanje, skeniranje i sl.).

U okviru četvrte grupe poslova obavlja se automatska (informatička) obrada podataka, informisanje korisnika građe i knjižnog fonda (arhivska biblioteka i čitaonica), vrši evidentiranje, prikupljanje, istraživanje, prezentovanje i publikovanje arhivske građe, te davanje građe na korištenje (u naučne i druge istraživačke svrhe).

Naučno-istraživački poslovi odnose se na istraživanje građe u bosanskohercegovačkim i inostranim arhivima i drugim institucijama, naučnu obradu i prezentaciju projekata i tema iz oblasti historije i arhivistike, uključujući i savremenu građu.

Direktor

Zakon o arhivskoj djelatnosti, “Službene novine TK”, br. 15/2000

Organ rukovođenja Arhiva je direktor. Za direktora Arhiva može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu iz oblasti društvenih nauka, najmanje tri godine rada u arhivskoj struci, položen stručni arhivistički ispit i da se odlikuje stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima.

Direktora Arhiva imenuje i razrješava Upravni odbor uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona. Prethodnu saglasnost za imenovanje direktora Arhiva daje Vlada Kantona na prijedlog ministra.

Direktor Arhiva imenuje se na četiri godine, na osnovu javnog konkursa i po isteku ovog vremena može biti ponovo imenovan. Za direktora Arhiva imenovan je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Upravnog odbora. Ako ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, imenuje se vršilac dužnosti direktora na period do šest mjeseci.

Direktor Arhiva:

·  zastupa i predstavlja Arhiv;

·  organizuje i rukovodi radom i odgovoran je za zakonitost rada Arhiva;

·  donosi opše i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i pravilima Arhiva;

·  predlaže Upravnom odboru mjere za unapređenje rada Arhiva;

·  predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Arhiva;

·  predlaže osnove planova rada i razvoja Arhiva;

·  predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;

·  izvršava odluke Upravnog odbora i Nadzornog odbora;

·  odlučuje o korištenju sredstava do iznosa utvrđenoga pravilima Arhiva;

·  odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnoga odnosa;

·  podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju Arhiva;

·  naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;

·  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima Arhiva.

Za svoj rad i za rezultate rada, direktor Arhiva je odgovoran Upravnom odboru. Direktor jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom radu.

Direktor Arhiva je dužan da obustavi od izvršenja opši akt koji nije u saglasnosti sa ustavom ili je u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačni akt kojim se nanosi šteta Arhivu ili društvenoj zajednici i da o tome obavijesti Ministarstvo.

Ako Ministarstvo u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja ne poduzme odgovarajuće mjere i o tome ne obavijesti direktora Arhiva, akt koji je obustavio direktor može se izvršiti.

Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan: na lični zahtjev, ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Arhiva i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima Arhiva.

Prijedlog za prijevremeno razrješenje direktora, iz razloga iz stava 1. alineja 2. ovog člana, može dati osnivač, odnosno Vlada Kantona, ministar, predsjednik, odnosno član Upravnog odbora ili Nadzorni odbor Arhiva. Postupak razrješenja direktora uređuje se pravilima Arhiva, u skladu sa zakonom.

Dužnost direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona vrši Mr. Omer Zulić.