Usluge fizičkim i pravnim licima

U okviru svoje djelatnosti Arhiv Tuzlanskog kantona izdaje uvjerenja fizičkim i pravnim licima o činjenicama sadržanim u arhivskim fondovima, te ovjerene kopije dokumenata i drugih isprava u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Stranke su dužne ispuniti poseban obrazac: Ime i prezime, JMBG, Adresa i telefon, Navesti dokumentaciju koju traži, Godinu nastanka, Na čije ime je izdata, U kojem fondu se nalazi, te u koju svrhu traži navedeno. Tražene podatke stranke mogu dostaviti i putem telefona ili e-maila.

Obrazac (zahtjev) možete preuzeti u doc (MS Word) formatu ili ga popuniti elektronski koristeći link (dugme) ispod.

Popuni zahtjev

Biblioteka i čitaonica

Od osnivanja Arhiva vršeno je prikupljanje i nabavka knjiga radi korištenja u radu stručnih radnika Arhiva kao i radi pružanja usluga korisnicima. Tako je, za svega nekoliko godina, u Arhivu počela da funkcioniše i biblioteka, koja služi potrebama stručnoarhivske, a potom znanstvene djelatnosti. Arhivska biblioteka je specijalizovana biblioteka zatvorenog tipa. Strukturu njenog fonda čine knjige – prevashodno iz oblasti historije i arhivistike, a potom i iz drugih društvenih znanosti, dok su prirodne znanosti neznatno zastupljene. Biblioteka posjeduje i knjige na francuskom, njemačkom, ruskom i italijanskom jeziku. Knjižni fond biblioteke broji preko 15.000 bibliotečkih jedinica. Značajan dio bibliotečkog fonda Arhiva čini periodika.

Čitaonica se nalazi u sklopu zgrade Arhiva, na prvom spratu.  Za narudžbu arhivskoga gradiva korisnik u čitaonici ispunjava pismeni zahtjev, na posebnom obrascu, u kojem se obavezno upisuju lični podaci, podaci o mjestu stanovanja, tema istraživanja, odnosno svrha korištenja i građa koja se traži na korištenje. Odobrenje za korištenje građe daje se ako je moguće odmah, a najkasnije u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva. Odobrenje za korištenje arhivskoga gradiva vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev ili koju ona pismeno opunomoći.

Građa se izdaje na korištenje narednog dana. Radno vrijeme biblioteke i čitaonice je od 9:00 do 15:00 sati.

Obrazac (zahtjev) možete preuzeti u doc (MS Word formatu) ili ga popuniti elektronski koristeći link (dugme) ispod.

Popuni zahtjev