Saradnja Arhiva TK i Asocijacije srednjoškolaca BiH

Dana 13.12.2022. godine su u posjeti Arhivu Tuzlanskog kantona boravili srednjoškolci sa područja Tuzlei realizovali aktivnost volontiranja u našoj ustanovi. Navedeno volontiranje organizirala je Asocijacija srednjoškolaca BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke u okviru projekta “Socijalni dan”, kao vid praktičnog iskustva za srednjoškolce.
 
Ovom prilikom su se učenici upoznali sa radom JU Arhiv Tuzlanskog kantona, dobili informacije o arhivskoj građi koju ustanova čuva, organizaciji poslova u Arhivu, ali i aktivnostima koje provodimo u okviru svakodnevne saradnje sa korisnicima. Učenici su se i sami uključili u istraživanje štampe za potrebe izrade arhivskih izložbi, radili na pripremi teksta za dopunu kataloga izložbe, i slično.
 
 

Obilježen Dan arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine

Dana 12.12.2022. godine u čitaonici Arhiva Bosne i Hercegovine upriličena je svečanost povodom 75 godina od osnivanja Arhiva Bosne i Hercegovine i arhivske službe Bosne i Hercegovine. Prisutnima su se obratili direktorica Arhiva BiH Danijela Mrda i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović. Uručena su priznanja i zahvalnice, a prisutni su mogli pogledati izložbu pod nazivom “Bosanskohercegovačko filmsko stvaralaštvo 20. vijeka”. 

Navedenom obilježavanju ovog ključnog datuma za arhivsku struku naše zemlje prisustvovali su i predstavnici Arhiva Tuzlanskog kantona.

U povodu 75 godina arhivske službe Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine i Arhivističko udruženje u Federaciji Bosne i Hercegovine u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine organizirali su predstavljanje publikacije Bibliografija časopisa „Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine“ (1961-2020) koju su pripremili Amela Bedaković, mlađi arhivist i mr.sc.Sejdalija Gušić, arhivski savjetnik. Bibliografiju su predstavili prof.dr.Senada Dizdar, Filozofski fakultet u Sarajevu i mr.sc.Omer Zulić, Arhiv Tuzlanskog kantona uz učešće autora.

 

Sa svečanosti u povodu 75 godina Arhiva BiH, u čitaonici Arhiva Bosne i Hercegovine. Izvor fotografije: BHRT

 

Sa promocije Bibliografija časopisa „Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine“ (1961-2020)

Javni oglas za prijem arhivskog tehničara

Na osnovu člana 51. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00, 2/02, 13/11, 11/21) i člana 30. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1164-1/20 od 27.5.2020), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1937-3/20 od 15.9.2020), člana 18. Pravilnika o radu JU Arhiv Tuzlanskog kantona (01-111-4/21. od 19.1.2021), člana 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl. novine TK, br. 4/19), Pravilnikom o uslovima, postupku bodovanja i izbora kandidata za prijem u konkursnoj proceduri JU Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1937-5/20 od 15.9.2020), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti za prijem radnika broj: 02/1-30-16260-1/22 od 20.9.2022, Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona o poništenju javnog oglasa za prijem radnika na radno mjesto „Arhivski tehničar“, broj: 01-2612-3/22 od 30.11.2022. godine i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona o ponovnom raspisivanju javnog oglasa broj: roj: 01-2612-4/22 od 30.11.2022. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona:     

PONIŠTAVA

dio javnog oglasa Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona

 koji se odnosi na prijem radnika na radno mjesto „Arhivski tehničar“

koji je objavljen u Dnevnom listu „Večernji list“, dana 30.9.2022, na web stranici Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, dana 28.9.2022. godine, te na web stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, dana 28.9.2022. godine, iz razloga što se na objavljeni Javni oglas nije prijavio ni jedan kandidat koji ispunjava uslove za navedeno radno mjesto.

te raspisuje ponovni 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto

 

Arhivski tehničar – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

 • opslužuje stručne radnike Arhiva;
 • radi na sređivanju jednostavnih fondova i zbirki pod nadzorom arhiviste;
 • izrađuje popisne liste izlučenih dokumenata, ispisivanje i lijepljenje naljepnica na knjige i kutije;
 • vrši oprašivanje arhivske građe, izdvaja multiplikate i prazne listove;
 • vrši ulaganje u kutije naknadno pronađene građe, odnosno građe koja je korištena za arhivsku izložbu;
 • prekucava štampane i rukopisne tekstove, prekucava razna informativna sredstva;
 • pod nadzorom radi na skeniranju građe za potrebe Arhiva;
 • radi na pronalaženju podataka iz arhivskih fondova po zahtjevima trećih lica i pronalazi građu po nalogu odgovornog za depo;
 • po potrebi dežura u čitaonici;
 • zamjenjuje dotrajale kutije i naljepnice;
 • učestvuje u preuzimanju i smještaju arhivske građe;
 • razvrstava i slaže preuzetu arhivsku građu;
 • odlaže korištenu arhivsku građu;
 • brine o škartiranom materijalu;
 • po potrebi radi na umnožavanju materijala;
 • pomaže na svim poslovima manipulisanja sa arhivskom građom, knjižnim fondom i opremom;
 • obavlja i druge poslove po nalogu arhiviste i neposrednog

Opći uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je punoljetan, odnosno da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65,
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Arhiv Tuzlanskog kantona;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH;
 • Da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1 Ustava BiH.

Posebni uslovi:

 • Stručna sprema: SSS,
 • Stepen stručne spreme: IV,
 • Poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije, stručni arhivistički ispit za zvanje arhivski tehničar II vrste,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima navedenog radnog mjesta poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme u arhivskim ustanovama-institucijama: šest (6) mjeseci,

Uz uredno popunjen Prijavni obrazac kandidati trebaju da dostave slijedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 • Uvjerenje o položenom stručnom arhivističkom ispitu za zvanje arhivski tehničar II vrste,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru, i vozačka dozvola B kategorije,
 • Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima navedenog radnog mjesta u arhivskim ustanovama-institucijama,
 • Ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH,
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. tačka 1. Ustava BiH,

Kandidat, pored tražene dokumentacije, može dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost branilačkoj populaciji, u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 5/12, 5/14 i 12/16) i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 9/14 i 6/15) i to: dokaz da se nalazi u evidenciji službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji.

Napomena:

 • Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Večernji list“, na web stranici Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona arhivtk.ba i na web stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
 • Izabrani kandidati podliježu probnom radu od tri (3) mjeseca,
 • Prijavni obrazac je obavezujući dio prijave na javni oglas, a isti je sastavni dio Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Službene novine TK, br. 4/19). Prijavni obrazac se može preuzeti na veb stranici JU Arhiv Tuzlanskog kantona https://www.arhivtk.ba/pobrazac.doc ili lično u prostorijama JU Arhiv Tuzlanskog kantona,
 • Sa kandidatima čije prijave i dokumenti budu dostavljeni u skladu sa općim i posebnim uslovima obavit će se usmeni ispit,
 • O datumu, vremenu i mjestu održavanja usmenog ispita, kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, bit će obaviješteni pismenim putem (isključivo kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa i dostave uredne i blagovremene prijave). U pisanoj obavijesti kandidati će biti obaviješteni o literaturi i propisima koji se odnose na ispit,
 • Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri, te o daljoj proceduri neće biti pisanim putem obaviješten,
 • Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije,
 • JU Arhiv Tuzlanskog kantona nema obavezu vraćati dokumentaciju priloženu uz prijavu.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijavu sa dokazima o ispunjenim uslovima iz Javnog oglasa dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu JU Arhiv Tuzlanskog kantona, (Franje Ledera broj 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ“.

Izabrani kandidati su dužni najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa dostaviti ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od 3 mjeseca, a kojim dokazuju da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Otvorena Prva samostalna izložba Adne Mujkić u Arhivu TK

Dana 5.12.2022. godine u prostorijama Arhiva Tuzlanskog kantona u Tuzli, u organizaciji Arhiva TK i UG Likovna kolonija “Vršani” upriličeno je otvaranje izložbe umjetničkih slika Adne Mujkić, mlade umjetnice iz Tuzle. Mnogobrojnim prisutnim gostima obratili su se v.d. direktor Arhiva TK, mr. sc. Omer Zulić, te Fikret Jahić Vršanin i Adna Mujkić. Samu izložbu je otvorio tuzlanski slikar Fikret Ibričić. 

Prisutni su osim u slikama Adne Mujkić imali priliku uživati i u prigodnoj recitaciji Elme Aličković, te  izvedbama sevdalinki od strane profesorice Slabić Sabine (u pratnji Nedima Đulovića na gitari).

Fotografije sa otvaranja izložbe možete pogledati ovdje.

 

Najava izložbe Adne Mujkić u Arhivu TK

Dana 5.12.2022. godine sa početkom u 18 sati u galerijskom prostoru JU Arhiv Tuzlanskog kantona bit će upriličeno otvaranje Prve samostalne izložbe slika mlade tuzlanske umjetnice, Adne Mujkić.

Izložba će svim zainteresovanim posjetiocima biti dostupna do 15.12.2022. godine.

 

Otvorena izložba Arhiva TK u okviru Svečane akademije obrazovnih institucija TK

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli i Pedagoškim zavodom TK, te Arhivom Tuzlanskog kantona organizovalo Svečanu akademiju obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona. Svečanost su posebnim programom uveličali učenici Osnovne muzičke škole Tuzla i Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla te studenti Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. U završnom dijelu svečanosti JU Arhiv Tuzlanskog kantona predstavio je izložbu „Obnova državnosti Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu“, autora Hatidže Fetahagić, Adnana Tinjića, Selme Isić i Omera Zulića.

Cilj izložbe bilo je kroz arhivsku građu, istorijske dokumente, izvore, fotografije i novinske članke podsjetimo na one okolnosti koje su se desile 1943. godine u Mrkonjić Gradu i dovele do obnove državnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je koncipirana tako da sve starije generacije podsjeti na historijske činjenice a mlađe generacije da pouči o historijskim odlukama ZAVNOBIH-a, temeljenim na narodnooslobodilačkoj i antifašističkoj borbi. Izložba će narednih dana biti postavljena i otvorena za sve građane u Arhivu TK.